بسته ایران شهردار شهرداری اصلاح طلب شورای شهر

بسته: ایران شهردار شهرداری اصلاح طلب شورای شهر محسن هاشمی اصلاح طلبان فائزه هاشمی شهردار تهران هاشمی رفسنجانی شورای شهر تهران

آخر علاقه 18 ساله , قصاص

پیمانکار ساختمان که زن مورد علاقه‌اش را بعد از 18 سال دوستی کشته و جسدش را مثله کرده بود با رای دادگاه به قصاص محکوم شد.  قصاص؛ آخر علاقه..

ادامه مطلب